Advokater med spesialkompetanse innen erstatning etter yrkessykdommer

Løsemiddelskader

Erstatning etter løsemiddelskade

Løsemiddelskader skyldes påvirkning av organiske løsemidler. Svært mange arbeidstakere utsettes for slik eksponering hver dag.

Eksponering for løsemidler kan medføre alvorlige skader, særlig på sentralnervesystemet. De første symptomene på løsemiddelskade er gjerne trøtthet, hodepine, svimmelhet og kvalme. Et tegn på at plagene er yrkesrelatert er at man opplever bedring av symptomene i helger, og ferier, men at plagene straks vender tilbake ved fornyet eksponering.

Symptomene på løsemiddelskade er lite spesifikke. Det kan derfor gå lang tid før løsemiddelskade påvises, og det konkluderes med at sykdommen skyldes en yrkessykdom.

Flere yrkesgrupper er særlig utsatt for løsemiddelskader. Som eksempel nevnes malere, plastbåtarbeidere, lakkerere og ansatte i grafisk industri, skipsproduksjon og laboratorier.

Vi vet i dag mye mer om løsemidler og de skadelige følgene av disse enn for bare ti år siden. Forskningen gjør fremskritt, og kunnskapen om løsemidler er derfor stadig under utvikling. Heldigvis er det i dag mye fokus på bruk av verneutstyr. Likevel utsettes mange daglig for skadelig løsemiddelpåvirkning, og det påvises flere løsemiddelskader hvert år. Mange har vært utsatt for løsemidler langt tid tilbake, men har først nylig oppdaget sammenhengen mellom plagene og den skadelige påvirkningen. Siden symptomene gjerne er generelle kan det være vanskelig å sette disse i sammenheng med tidligere eksponering for løsemidler.

Løsemiddelskader kan være reversible og man kan oppleve full bedring hvis eksponeringen opphører i tide. Det er derfor veldig viktig å komme vekk fra det skadelige arbeidsmiljøet. Er man eksponert over lang tid kan skaden bli irreversibel, og skaden vil da gjerne få store konsekvenser for helsen, og muligheten til å stå i arbeid. Dette vil igjen lede til et betydelig økonomisk tap. Hukommelsestap og konsentrasjonsproblemer kan være tegn på alvorlig løsemiddelskade.

Løsemiddelskader kan lede til stort økonomisk tap. Mange faller helt ut av arbeidslivet, og overgangen fra normal inntekt til uføretrygd kan være tøff. Løsemiddelskader kan utløse rett til erstatning fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Aktuelle erstatningsposter er her påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning. Det er viktig at sykdommen meldes til forsikringsselskapet så tidlig som mulig.

Sykdommen må også meldes til NAV for å få sykdommen godkjent som yrkessykdom. Godkjent yrkessykdom av NAV kan blant annet utløse rett til menerstatning, og gunstigere beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, i tillegg til dekning av egenandeler under egenandelstak 1 og 2.

Løsemiddelskader kan i flere tilfeller være vanskelig å dokumentere, og det vil i nesten alle tilfeller være behov for å innhente spesialisterklæring for å sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng mellom eksponeringen og opplevde helseplager. Ta kontakt med spesialisert advokat så tidlig som mulig. Vi vil blant annet kunne bistå deg med å sikre at du får en vurdering fra en spesialist med tilstrekkelig kompetanse på dine plager.

Yrkessykdomssaken må behandles parallelt opp mot NAV og forsikringsselskapet. Yrkessykdomssaker byr på kompliserte juridiske problemstiller. I møte mot en profesjonell motpart kan saken derfor gjerne føles tøff og behandle på egenhånd ved siden av helseplagene, og de andre følgene løsemiddelskaden har for din hverdag.

Ta kontakt og vi bistår deg gjerne i din yrkessykdomssak. Vi gir deg en kostnadsfri vurdering i løpet av 24 timer. Vi jobber spesialisert med yrkessykdomssaker og vil være med på å sikre at du får den erstatningen du faktisk har krav på.

Vi ivaretar dine interesser.

PersonskadeAdvokat1 er spesialisert innen erstatning etter yrkessykdommer og annen personskade.