Advokater med spesialkompetanse innen erstatning etter yrkessykdommer

Lungekreft

Erstatning etter yrkesbetinget lungekreft

Diagnosen lungekreft er svært alvorlig og snur livet på hodet. Dessverre er en del yrkesgrupper utsatte for å utvikle lungekreft som følge av skadelig eksponering i arbeid.

Ved lungekreft ligger den aktuelle eksponeringen gjerne langt tilbake i tid. Mange jobbet for eksempel mye med asbest før de skadelige følgene av dette ble kjent. Selv om det kanskje er flere tiår siden endt eksponering godkjennes lungekreften som yrkessykdom dersom det er den skadelige eksponeringen som er årsak til sykdommen.

Eksempler på stoffer som er kreftfremkallende er asbest, nikkelforbindelser, trestøv, kreasot, kulltjære og enkelte løsemidler.

Yrkessykdommen må meldes til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. På grunn av sykdommens alvorlighetsgrad vil saken bli prioritert hos begge instanser.

Godkjent yrkessykdom av NAV kan utløse rett til menerstatning, samt gunstigere beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I tillegg til dekning av egenandelene under egenandelstak 1 og 2.

Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning for påført- og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og påførte- og fremtidige merutgifter.

I en vanskelig tid kan det være tungt å tenke på skjemaer, formalia og utmåling av erstatning. Ta kontakt og vi bistår deg gjerne med din yrkessykdomssak, slik at du kan fokusere på de helsemessige konsekvensene av sykdommen. Dessverre får mange dårlig prognose når det påvises lungekreft. Vi vil også kunne ivareta etterlattes rett på erstatning, og dette vil kunne oppleves som en trygghet i en ellers vanskelig situasjon.

Det kan være vanskelig å finne frem til riktig forsikringsselskap i yrkessykdomssaker. Det er forsikringsselskapet der arbeidsgiver hadde sin yrkesskadeforsikring på konstateringstidspunktet som hovedregel vil være ansvarlig. Dersom du ikke lenger er i jobb er det forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver som blir ansvarlig dersom det ikke kan fastsettes et annet konstateringstidspunkt. Kartleggingen av ansvar beror derfor på juridiske vurderinger og det vil derfor svært ofte være behov for juridisk bistand.

Det kan være vanskelig å navigere mellom NAV og forsikringsselskapet, og å sikre at man får den erstatningen man har krav på. Både kartleggingen av ansvar, spørsmålet om årsakssammenheng og den konkrete utmålingen av erstatningen beror på kompliserte juridiske vurderinger. Saksbehandlingen opp mot NAV og forsikringsselskapet kommer også i tillegg til de helsemessige konsekvensene og kan føles vanskelig å ta tak i på toppen i en utfordrende hverdag. Ta kontakt, og vi kan hjelpe deg med dette. Vårt firma jobber spesialisert med yrkessykdomssaker og har lang erfaring med å hjelpe skadelidte i prosessen mot NAV og forsikringsselskapet.

Vi gir deg en kostnadsfri vurdering av din yrkessykdomssak i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser.

PersonskadeAdvokat1 er spesialisert innen erstatning etter yrkessykdommer og annen personskade.