Advokater med spesialkompetanse innen erstatning etter yrkessykdommer

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

KOLS – Du kan ha krav på erstatning.

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som hindrer luftstrøm gjennom luftveiene.

Yrkesrelatert KOLS kan utløses av skadelig luftforurensning på arbeidsplassen. De første symptomene er gjerne morgenhoste, økt slimproduksjon og at man vil føle seg tungpustet. Sykdommen kan være vanskelig å oppdage, og kan derfor allerede ha kommet langt når den oppdages.

Luftforurensning er både røyk, støv, damp og gass. Ved stor eksponering utvikler sykdommen seg raskere. Selv om symptomene kan reduseres noe etter endt eksponering er KOLS en alvorlig lungesykdom som medfører varig nedsatt lungefunksjon.

Dessverre er det flere yrkesgrupper som er særlig utsatte for å utvikle yrkesrelatert KOLS. Yrkesgrupper som er særlig utsatt er vei- og tunnelarbeidere, sveisere, bakere, husdyrbønder og bygg- og anleggsarbeidere, for å nevne noen.

Ved mistanke om KOLS er det viktig å kontakte lege så snart som mulig. Eksponering av luftforurensning vil forverre plagene og det er derfor viktig å komme ut av det skadelige miljøet så fort som mulig. Arbeidsgiver har her en plikt til å tilrettelegge. Arbeidstilsynet skal varsles av legen din ved mistanke om yrkessykdom.

Hvis du mistenker yrkesrelatert KOLS må du søke NAV om å få sykdommen godkjent som yrkessykdom. Sykdommen må også meldes til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Det er selskapet der arbeidsgiver hadde sin forsikring første gang du oppsøkte lege for sykdommen som vil være ansvarlig.

Yrkesskadeforsikringsselskapet skal dekke påført og fremtidig inntektstap som følge av yrkessykdommen. Videre kan godkjent yrkessykdom utløse rett til dekning av merutgifter og hjemmearbeidstap i tillegg til menerstatning.

Yrkesrelatert KOLS utløser altså rettigheter både etter folketrygden og under yrkesskadeforsikringen. Yrkessykdomssaker må derfor behandles parallelt opp mot NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

De juridiske vurderingene i yrkessykdomssaker er kompliserte. Det vil derfor nesten alltid være behov for juridisk bistand. Kontakt derfor spesialisert advokat så snart som mulig.

Både kartlegging av ansvar, spørsmålet om årsakssammenheng og utmålingen av det økonomiske tapet beror på juridiske vurderinger. Forsikringsselskapet er en profesjonell motpart, og det kan være lett å bli overkjørt. Saksbehandlingen opp mot NAV og forsikringsselskapet kan føles som en belastning, og dette kommer på toppen av de helsemessige konsekvensene av yrkessykdommen. Ta kontakt og vi kan hjelpe deg med saksbehandlingen opp mot NAV og forsikringsselskapet slik at du kan konsentrere deg om sykdommens betydning for din helse- og livssituasjon.

Spesialisterklæringer får gjerne avgjørende betydning i yrkessykdomssaker. Valg av spesialist er derfor svært viktig. Vi kan bistå deg med dette, og sikre at du får en vurdering med tilstrekkelig kompetanse på din yrkessykdom.

Vårt firma jobber spesialisert med yrkessykdomsaker. Vi vil hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på. Ta kontakt for en gratis vurdering av din yrkessykdomssak. Vi gir deg en vurdering innen 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

PersonskadeAdvokat1 er spesialisert innen erstatning etter yrkessykdommer og annen personskade.