Advokater med spesialkompetanse innen erstatning etter yrkessykdommer

Eksem og allergier

Eksem eller allergi
– du kan ha krav på erstatning.

Eksem og allergier kan få store konsekvenser for helsen og muligheten til å stå i inntektsgivende arbeid. Yrkessykdommen kan lede til stort inntektstap, i tillegg til merutgifter, og tapt evne til å bidra i hjemmet.

Eksem og allergier kommer i mange former, og det kan være vanskelig å kartlegge om dette er yrkesutløst. Eksem og allergi er å anse som yrkesutløst dersom plagene skyldes skadelig påvirkning i arbeid. Dette må i de fleste tilfeller utredes av en spesialist.

Hvis du har mistanke om at eksem og/eller allergier er yrkesutløst er det viktig å oppsøke lege og melde plagene inn til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Det er også avgjørende å komme vekk fra den skadelidte eksponeringen for å forhindre kroniske plager.

Det er flere yrker som er særlig utsatt for å utvikle yrkesbetinget eksem og allergier. Som eksempel nevnes ansatte i metallindustrien, trykkere, bakere, rengjøringsarbeidere, kokker, frisører og servitører.

Yrkessykdom gir rett til utbetaling fra NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Saken må derfor behandles parallelt opp mot disse instansene.

Det er selskapet som arbeidsgiver hadde sin yrkesskadeforsikring på tidspunktet du første gang oppsøkte lege for plagene som hovedregel er ansvarlig. Kartlegging av ansvarlig selskap kan derfor by på utfordringer.

I yrkessykdomssaker vedrørende eksem og allergier møtes skadelidte ofte med at plagene ikke er yrkesutløst, men skyldes andre forhold. Spørsmålet om årsakssammenheng byr derfor på kompliserte juridiske problemstillinger. Ta kontakt med spesialisert advokat så tidlig som mulig. Vi vil hjelpe deg med å få en forsvarlig utredning av din yrkessykdomssak og være med på å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Yrkesskadeforsikringen dekker påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning. Godkjenning av yrkessykdom av NAV utløser også rettigheter, og man vil her få dekket egenandelstak 1 og 2, i tillegg til at det utløser rett til å søke menerstatning, samt gunstigere beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Vårt firma jobber spesialisert med yrkessykdomssaker. Vi vil kunne hjelpe deg i møtet med forsikringsselskapet som stor og profesjonell motpart, og sikre deg riktig erstatning. Vi overtar belastningen saksbehandlingen utgjør slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av din yrkessykdom. Ta kontakt og vi gir deg en kostnadsfri vurdering av din yrkessykdomssak. Vi gir deg vår vurdering innen 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

PersonskadeAdvokat1 er spesialisert innen erstatning etter yrkessykdommer og annen personskade.